نکات کلیدی پرورش زالو طبی

پرورش زالو طبی

پرورش زالو طبی نکات کلیدی پرورش زالوی  تغییر رنگ قرمز آب میتواند ناشی از بالا آوردن خون یا هم نوع خواری باشد زالوطبی

(زالوها باید فقط با زالوهایی در وضعیت غذایی مشابه نگهداری شوند تا از مسئله هم نوع خواری جلوگیری شود)

چنانچه چنین مشکلی به هر میزان مشخص گردد آب ظرف باید عوض شود.

اگر هم نوع خواری رخ دهد عامل ایجاد آن باید شناسایی و حذف شود.

تغییر رنگ قهوه ای مایل به سبز آب، از مدفوع زالو به وجود می آید.

در این مورد نیز باید آب ظرف تعویض گردد. چنانچه در مخزن نگهداری زالوهای تغذیه شده با گرسنه یکجا نگه داری شوند ؛

باعث تلفات خواهد شد زیرا در پرورش زالو طبی زالوهای گرسنه و کوچک به بزرگترها که خوب تغذیه شده اند حمله میکنند واین عامل باعث تلفات در فارم خواهد شد.