پرورش زالوی طبیپرورش زالوی طبی

ابتدا قبل از خواندن این مقاله باید چهار مقاله قبلی را مطالعه کنید  زیرا این مقاله جنبه تکمیلی اموزش های قبل پرورش زالوی طبی ،تغذیه زالو طبی درخانه ، تکثیر زالو ، مراقبت از کوکون زالو می باشد.

در ایران زالو را خشک میکنند و پودر میکنند در هر 100 گرم ، 100 تا 300 میلی لیتر روغن کنجد یا زیتون استفاده میکنند.

کاربرد : حجم دهنده دارد. با بن ماری حرارت می دهد ( ملایم ) طوری که دود نکند

. یا از روش سوکسوله ( ولی گران است ) استفاده میکنند.

پیله را میتوان در شیشه هم گذاشت خودش هم به دنیا می آید ولی گم میشود.

بعد از اینکه یک هفته گذشت میتوانیم خون بدهیم ولی معمولا اگر قصد فروش داشته باشند تایک ماه خون نمی دهند.

تراکم = 6 نوازد در 250 لیتر آب.

دوره پیله گذاری به 14 تا 15 ساعت نور طبیعی نیاز دارد ( مصنوعی هم میشود ولی متوجه میشود ) .

نیاز به نور ندارد مثل طبیعت در اتاق، از پنجره نور وارد شود کافی است.

اگر لارو به دنیا بیاید برای تغذیه به او خون بدهی گرانتر میتوانی بفروشی.

زالو برای مصرف طبی تا سه ماه نباید خون خورده باشد.

خون قورباغه بهترین خون برای زالو است.

تا زمانی که زالو مولد شوند هریک ماه و یک ماه نیم به آنها خون می دهیم.

بهترین فصل برای کوکون گیری تابستان است از خردادماه باید سیستم را ببندیم.

بجای توری میتوان پارچه مرطوب گذاشت. حدود نیم ساعت باید خون بخورند اگر خون نخورند برمیداریم. و دو هفته دیگر خون می دهیم.

بعضی ها عسل به آب اضافه میکنند عسل در آب تولید آب اکسیژنه میکند.

برای جمع کردن زالوها با اجر ( مثل تخته پاک کن ) جمع میکنند.

زالو به آمونیاک ، کلر، نیترات و نیتریت بسیار حساس است.

( برای رفع مشکل آقای طاهر خانی باید دما را یک مقدار پایین تر بیاوریم و بعد تراکم را پایین بیاوریم و یا حجم آب را زیاد کنیم. )

مداوم باید آب را عوض کنیم تا وضعیت برطرف شود.

چون هیجان زیادی برای زالو خوب نیست از اکسیژن و دفیوزر استفاده نمیکنیم.

سعی شود از خزه نو استفاد شود و خزه ها را روی سنگ ریزه قرار گیرند.

برای لارو نباید بیشتر از نصف ظرف آب بریزیم.

استخرهای 3×6 درهر کدام 1000 عدد مولد است.

کف سرامیک باید باشد. =10m*1200=120m2

50 = مولد 5000 = تراکم

40000×40×60

مولد پرورشی در ایران نداریم همه صیدی هستند.

ما بین اولی و بالایی حداقل 60-40 سانتی متر باید فاصله باشد. باید تراکم را 12 تایی بگیریم برای مولد

برای 3500 مولد

هر مولد در 2ماه و نیم سه تا پیله می گذارد. 15000 = 3× 5000

هر 100 تا مولد 1m3 آب ولی وان باید بزرگتر باشد تا کل آن پر از آب نشود.

این مقاله جنبه تکمیلی اموزش های قبل پرورش زالوی طبی در ،تغذیه زالو طبی درخانه  ، تکثیر زالو ، مراقبت از کوکون زالو می باشد.