پرورش زالو

پرورش و تکثیر زالو طبی در گل بهتر است یا آب؟!-نکاتی درباره پرورش زالوطبی

امروزه بین پرورش دهندگان زالو در مورد بستر پرورش,تکثیر زالو طبی اختلاف است بعضی از دوستان پرورش,تکثیر زالوطبی در گل و بعضی دیگر پرورش,تکثیر زالو طبی در آب را انتخاب میکنند اما براستی کدام روش بهتر است؟